Investičná gramotnosť v Česku je mierne vyššia ako na Slovensku. Aj napriek slabším výsledkom si Slováci v investovaní veria viac. Rovnako ako u nás, aj na Slovensku majú ľudia najvyššiu investičnú gramotnosť v hlavnom meste. Mladí Slováci rozumejú investíciám výrazne lepšie ako ich českí rovesníci. Ukazuje to prieskum investičnej platformy Portu vypracovaný agentúrou IPSOS v Česku a na Slovensku.

Index investičnej gramotnosti monitoruje úroveň vedomostí českej a slovenskej populácie v oblasti investícií, sporenia, rizika a akciových trhov. Prieskum, ktorý realizovala investičná platforma Portu v spolupráci s výskumnou agentúrou IPSOS, zistil, že Česi aj Slováci majú nízke sebavedomie v oblasti investícií a sporenia. Zatiaľ čo v Česku si tri štvrtiny respondentov neverí, na Slovensku je to 62 % opýtaných.

Investičné znalosti a investičné sebavedomie sa značne líšia

Prieskum však zistil, že investičné sebavedomie nezodpovedá investičným znalostiam. Ľudia zo Slovenska si síce veria o trochu viac, ale na druhej strane majú slabšie znalosti o investovaní ako Česi. Ak sa na to pozrieme optikou vekového rozloženia, miera znalostí v Česku rastie s vekom. Mladí respondenti (18-26 rokov) si tam veria najviac, ale ich vedomosti to príliš nereflektujú. Naopak rovesníci zo Slovenska majú výrazne lepšie znalosti. Rovnako ako u nás aj na Slovensku sa najlepšie darilo najstarším respondentom (54-65 rokov). V prípade pohlavia si s investičnými vedomosťami v oboch štátoch lepšie viedli muži. Oproti meraniu v Česku však bola priepasť medzi pohlaviami menšia.

Neprekvapí, že Slovensko je o trochu za nami, ale nie ďaleko. V niektorých ekonomických ukazovateľoch nás veselo predbieha a bude zaujímavé sledovať, či sa to nestane aj pri investičnej gramotnosti. Slovenská situácia je kvôli euru o niečo viac odlišná od tej českej, pretože nižšie úroky a podobná inflácia tlačia silnejšie na investovanie, a hoci je to pre mnoho Slovákov nepríjemné, zo situácie môžu vyťažiť viac ako my. Slovensko môže dlhodobo ťahať dole väčšie množstvo vylúčených lokalít, kde je malá nádej na rýchlu zmenu. Ďalej fakt, že veľa vzdelaných mladých Slovákov odchádza trvalo do zahraničia, vrátane Českej republiky, a zvyšujú český index na úkor toho Slovenského,“ komentuje ekonóm Dominik Stroukal.

Zdroj: Portu

Pozitívny vplyv vzdelania na lepšie výsledky sa potvrdil u respondentov v oboch krajinách – najlepšie výsledky dosahovali vysokoškoláci. Pri porovnaní však tí slovenskí zaostávajú za českými, ktorých index je o niečo vyšší.

Zdroj: Portu

Ľudia z hlavných miest sú v priemere najviac investične gramotní

Obyvatelia metropol sú na tom so svojimi investičnými znalosťami podstatne lepšie, než obyvatelia z ostatných krajov. Tento trend platí pre Českú aj Slovenskú republiku. Ľudia v Prahe dosahujú v indexe investičnej gramotnosti viac ako 120 bodov a ľudia v Bratislave 116 bodov. Ak sa pozrieme na ďalšie kraje, na druhej a tretej priečke sa v Česku umiestnili respondenti z Vysočiny (109 bodov), resp. Libereckého a Plzenského kraja (101 bod). Na Slovensku sú to obyvatelia Žilinského (104 body) a Banskobystrického kraja (101 bod). Na opačnom konci rebríčka sa ocitli zástupcovia Stredočeského, Ústeckého alebo Karlovarského kraja a na Slovensku sú to ľudia z Košického a Trnavského kraja.

Zdroj: Portu

Čo priniesol mesiac investičnej gramotnosti

V Česku sa výsledky prieskumu zverejnili 31.10.2021 na svetový deň sporenia. Na Slovensku následne 27.01.2022. Ako ubehol čas medzi týmito udalosťami?

Počas novembra, mesiaca investičnej gramotnosti, sa Portu snažilo monitorovať povedomie o investíciách a sporení prostredníctvom stránky www.rozumiminvesticim.cz, kde svoje znalosti doteraz preverilo viac ako 7 000 návštevníkov. Ukázalo sa, že respondenti na webe majú väčšie investičné povedomie ako reprezentatívna vzorka populácie. Ľudia, ktorí vyplnili dotazník na webe, dosiahli hodnotu indexu investičnej gramotnosti vo výške 181,8, čo je výrazne lepší výsledok ako u širokej verejnosti.

Na začiatku prieskumu sme stanovili hodnotu Indexu na 100 bodov, aby sme mohli mapovať jeho vývoj a porovnávať výsledky v rámci demografických skupín respondentov. Môžeme uvažovať, že ľudia, ktorí prejavujú záujem o investovanie a chcú zhodnocovať svoje úspory, pravdepodobne chcú vedieť, ako sú na tom so svojimi znalosťami,“ hovorí Radim Krejčí, zakladateľ Portu.

Ukazuje sa, že web navštívili skôr ľudia, ktorí sa už o investície nejakým spôsobom zaujímajú. Dokazuje to aj výrazne vyšší pomer tých, ktorí odpovedali vo webovom dotazníku so 100% úspešnosťou. Zatiaľ čo vo všeobecnej populácii úplne bezchybne odpovedala 4,1 %, na webe to bola viac ako tretina návštevníkov (34,2 %). Najlepšie odpovedali návštevníci webu na otázku týkajúcu sa inflácie. Tomu, ako ovplyvňuje hodnotu peňazí, rozumie 97 % zodpovedajúcich. Pre porovnanie vo všeobecnej populácii chápe koncept inflácie 74 % respondentov. Naopak najviac sa návštevníci webu potrápili s otázkou týkajúcou sa zloženého úročenia. Ako na šetriacom účte fungujú úroky, odpovedalo správne 72 % návštevníkov. U všeobecnej populácie je to výrazne menej. Dopočítať sa správnej odpovede zvládne len 40 % z nás.

Overte svoje znalosti v oblasti investovania

Portu sa dlhodobo snaží o zvyšovanie investičnej gramotnosti. Na www.rozumieminvesticiam.sk sa snaží vzdelávať širokú verejnosť v oblasti investovania, sporenia, zhodnocovania úspor a diania na akciovom trhu. Každý si tu taktiež môže overiť úroveň svojich znalostí pomocou online dotazníku a porovnať svoje výsledky s priemernými hodnotami slovenskej populácie.

Slováci nevedia investovať. Viac ako 60 percent našincov v prieskume Indexu investičnej gramotnosti potvrdilo, že nedôveruje svojim znalostiam na poli investícií. Okrem toho, že mnohí nedokážu odlíšiť investovanie od sporenia, alebo nesprávne vyhodnotiť možné riziká, nechápu tiež konceptu zloženého úročenia a veľké problémy im robí aj počítanie výnosov či percent. Vyplýva to z projektu investičnej platformy Portu. 

Keď ide o investovanie, takmer 60 percent Slovákov priznáva, že svojim financiám veľmi nerozumejú a netušia, ako s nimi správne narábať. 

„Príležitostí pre investovanie je nadmieru, avšak znalosti budúcich investorov sú nízke, čo vedie k chybám pri rozhodovaní a následnej finančnej strate,“ upozorňuje Radim Krejčí, zakladateľ online investičnej platformy Portu.  

„Z toho dôvodu sa zaväzujeme dlhodobo merať, ako sú na tom Slováci so znalosťami z oblasti investovania, či sa lepšia, alebo zhoršujú. A tiež predovšetkým edukovať a prispieť k vyššiemu povedomiu v téme zhodnocovania peňazí a zodpovednému narábaniu s úsporami. Meranie prebieha pomocou Indexu investičnej gramotnosti, ktorý zostavuje Portu a funguje ako garant odbornosti. V prvom ročníku sme stanovili hodnotu Indexu na 100 bodov, aby sme mohli sledovať jeho vývoj a porovnávať výsledky v rámci demografických skupín respondentov,“ dodáva Krejčí na margoprieskumu, ktorý investičná platforma Portu realizovala spolu s výskumnou agentúrou IPSOS počas novembra a decembra 2021 na vzorke 1050 Slovákov vo veku 18 až 65 rokov s cieľom zistiť úroveň ich vedomostí v oblasti investícií, sporenia, rizika a akciových trhov. 

Z prieskumu vyplýva, že najväčší nedostatok znalostí majú Slováci v 5 kľúčových ohľadoch. Okrem toho, že nemajú jasno v rozpoznávaní rozdielov medzi investovaním a sporením, fakt, že výnosy nie sú zaručené pri oboch, si uvedomuje len menej než 30 percent opýtaných. Negatívnym zistením je tiež skutočnosť, že väčšina respondentov očakáva, že ak v minulosti výnosy rástli, bude tak aj naďalej. Veľké problémy nám spôsobuje aj rátanie percent či téma zloženého úročenia. 

„Na Slovensku máme problém so samotnou finančnou gramotnosťou, pričom investičnú gramotnosť považujem za akúsi jej nadstavbu. V posledných rokoch sme svedkami toho, že inflácia valcuje úroky na účtoch a vkladoch v bankách. Rok 2022 je už šiestym v poradí, kedy inflácia v krajine je vyššia ako úroky v bankách. V 1. kvartáli tohto roka rast cien tovarov a služieb vyskočí až na 7 percent a celoročná inflácia podľa odhadov dosiahne úroveň 5 až 6 percent. Jedinou možnosťou, ako z dlhodobého hľadiska vyhrať boj nad infláciou, je investovať. A kedy inokedy, ak nie teraz? Najmä, keď vyše 60 percent z celkových finančných aktív slovenských domácností tvoria vklady v bankách alebo hotovosť,“ zamýšľa sa Eva Sadovská, analytička finančnej skupiny WOOD & Company.

Najgramotnejší sú mladí Bratislavčania

Ukazuje sa, že miera vedomostí v oblasti investícií a sporenia nerastie priamo úmerne s vekom. Mladí respondenti (18-26 rokov) si totiž nielen najviac veria, ale k tomu financiám aj najviac rozumejú. Veľmi dobré znalosti majú aj ľudia vo veku 54 až 65 rokov, ktorí spolu s mladou generáciou výrazne prevyšujú strednú vekovú skupinu (36-44 rokov). Tá aj napriek neochvejnej viere vo vlastné schopnosti dopadla v tomto ohľade paradoxne najhoršie.

Z pohľadu zastúpenia krajov sú na tom so svojimi investičnými vedomosťami najlepšie obyvatelia hlavného mesta a okolia. Za nimi sa umiestnili respondenti zo Žilinského a Banskobystrického kraja. Na opačnom konci rebríčka sa ocitli zástupcovia Košického a Trnavského kraja.  

Z hľadiska pohlavia sú oprávnene sebavedomejší muži, ktorých vedomosti sú výrazne bohatšie ako u žien. Predpoklad, že ľudia s vyšším vzdelaním budú mať rozsiahlejšie znalosti, sa potvrdil – najlepšie výsledky dosiahli vysokoškoláci. Investičná gramotnosť rovnako rastie aj s výškou príjmu jednotlivcov.         

„Dobré výsledky mladých by sa dali vysvetliť zlepšovaním finančného vzdelávania na školách v posledných rokoch (aj keď je ešte veľa priestoru na ďalšie zlepšenie). Výsledky skupiny 54-65 by som vysvetlil potrebou dovzdelať sa, keďže títo ľudia majú obvykle najvyššie finančné bohatstvo a potrebujú vedieť, ako s ním rozumne naložiť,“ tvrdí bývalý riaditeľ odboru výskumu v Slovenskej národnej banke Martin Šuster s tým, že čo sa týka Bratislavy, výsledky prieskumu ho neprekvapili. Žijú tam totiž vzdelanejší a bohatší obyvatelia než je celoslovenský priemer.

Slabá úroveň investičnej gramotnosti aj rozdiely medzi jednotlivými regiónmi či medzi mladšími a staršími obyvateľmi sú podľa Sadovskej ovplyvnené socio-ekonomickým zázemím, životnou úrovňou, výškou príjmov, nastavením vzdelávacieho systému – mierou zakomponovania finančnej gramotnosti, ale aj napríklad využívaním internetu ako zdroja relevantných informácií. 

Investovanie nie je sporenie

Väčšina slovenskej populácie nie celkom pozná rozdiel medzi investovaním a sporením alebo vzťah medzi výškou výnosu a rizikom. Vo vzťahu medzi rizikom a výnosom z investície sa síce 74 percent respondentov správne domnieva, že väčší výnos znamená tiež väčšie riziko, no viac než štvrtina opýtaných sa, bohužiaľ, mýli, keď si myslí, že diverzifikáciou sa riziko úplne eliminuje. 

Nízka finančná gramotnosť preto ubližuje spotrebiteľom podľa Šustera hneď v dvoch rovinách. „V tej prvej, teda ak si ľudia svoje nízke kompetencie uvedomujú, vedie k mimoriadne konzervatívnemu investovaniu. Jedno zo základných pravidiel investovania hovorí, že by sme mali využívať len tie nástroje, ktorým rozumieme. Ak rozumieme len tým úplne najzákladnejším, väčšinu svojho bohatstva máme buď v nehnuteľnostiach, ako 90 percent slovenských domácností, alebo v bežných či sporiacich účtoch. Tie sú systematicky nízko výnosné a hoci krátkodobo poskytujú ochranu pred stratou, dlhodobo domácnosti reálne strácajú,“ zdôrazňuje. Druhá rovina strát je však podľa neho ešte horšia. „Je to vtedy, keď si spotrebitelia ani neuvedomujú svoje obmedzenia a nechajú sa nahovoriť na produkty, ktorým dobre nerozumejú a ktoré pre nich nie sú vhodné – sú často drahé, vysoko rizikové či s nevhodným horizontom,“ dodáva.

Historické výnosy nič negarantujú

Znalosti o vplyve inflácie na investície sa rôznia. Vyše 70 percent respondentov správne predpokladá, že pokiaľ inflácia prevyšuje mieru zhodnocovania peňazí, tak si v budúcnosti kúpi menej než dnes. Negatívnym zistením však je, že až tretina opýtaných očakáva, že ak v minulosti výnosy rástli, bude tomu tak automaticky aj naďalej. 

Ešte menej Slovákov (necelá štvrtina) ráta s tým, že pri investovaní na rozdiel od sporenia nie sú výnosy zaručené. Zvyšok si nie je istý, že záruky niekto garantuje (spolieha sa na Národnú banku Slovenska).    

Problematické percentá aj úročenie

Z prieskumu vyplýva, že ľudí trápi i práca s percentami. Pokles a opätovný nárast investície o rovnaké percento si mylne vykladajú ako návrat na pôvodnú hodnotu. Len 35 percent z nich si uvedomuje, že modelový 30-percentný pokles a následný 30-percentný rast vyústi v nižšiu hodnotu investície. 

Vcelku náročné sa pre mnohých Slovákov javí takisto chápanie konceptu zloženého úročenia. Rozumie mu len necelá polovica z nich, ktorá si tak dokáže na jednoduchom príklade dopočítať úroky na sporiacom účte. Podstatne lepšie sa v tejto oblasti cítia muži ako ženy.

Nehanbite sa otestovať!

„Samozrejme, že do tohto prieskumu nemôže byť zahrnutý úplne každý obyvateľ krajiny. Každý z nás ale má možnosť otestovať si svoje investičné vedomosti napríklad na stránke rozumieminvesticiam.sk. Okamžité odhalenie konkrétnych nedostatkov či mylných predstáv dáva priestor pre nápravu a postupné dovzdelávanie sa. Vzdelávanie a napredovanie Slovákov a Sloveniek v oblasti investovania zároveň totiž môže viesť k lepšiemu zhodnocovaniu ich finančných prostriedkov, čo sa v budúcnosti prejaví aj na ich vyššej kvalite života,“ je presvedčená Sadovská. 

Stále častejšie sa okolo vás hovorí o investíciách alebo rastúcej inflácii a máte pocit, že sa chcete o investovaní dozvedieť viac alebo sa doň rovno pustiť? V Portu veríme, že investovať môže naozaj každý.

Aký je najlepší začiatok?

Nezačínajte investovať hneď.

A predovšetkým neprepadajte panike. Investovanie je jednoduchšie, ako sa môže zdať.

Ide však o vaše úspory, odmenu za dlhé hodiny dobre vykonanej práce, preto je dobré aby ste na začiatku porozumeli jeho základným princípom a predpokladom.

Mnoho začínajúcich investorov podľahne obave, že keď rýchlo nezareagujú na súčasný rast trhu, prepásnu skvelú príležitosť na zhodnotenie svojich úspor. Bezhlavo sa preto vrhnú do investícií, ktorým dostatočne nerozumejú.

Nie je to prekvapivé. Lákavým možnostiam vysokých výnosov sa odoláva ťažko. Je ale dôležité, aby sme si hneď na začiatku povedali, že investovanie nie je cestou k rýchlemu zbohatnutiu. Je to dlhodobý prístup k zhodnocovaniu našich úspor, ktorý nám pomáha dosahovať naše dlhodobé ciele a postupne budovať naše bohatstvo.

Ešte predtým, než sa pustíte do vyhľadávania toho, do čoho budete investovať a aké vysoké budú vaše výnosy, skúste na chvíľu spomaliť a urobte si jasno v tom, aký je váš skutočný cieľ a aké sú vaše možnosti.

V tomto článku vám poradíme, ako na to.

Krok 1:

Aké sú vaše ciele a priania?

Keď poznáte svoj cieľ, môžete si k nemu naplánovať cestu.

Najdôležitejšou otázkou, ktorú by ste si mali pred začiatkom investovania zodpovedať je, čo by ste vďaka investovaniu chceli dosiahnuť?

Na čo by ste zhodnotené financie chceli využiť? Ujasníte si vďaka tomu, prečo v skutočnosti chcete investovať. Plánujete vysnívanú dovolenku v Južnej Amerike, nové bývanie, chcete zhodnocovať vaše úspory alebo vytvoriť finančný odrazový mostík pre vaše deti? Povaha vašich cieľov vám neskôr napovie, aký druh investovania je pre vás najvhodnejší.

Základným predpokladom pre mieru zhodnotenia vašich úspor by z racionálneho hľadiska malo byť minimálne zachovanie ich pôvodnej hodnoty, teda ochrana pred infláciou.

Krok 2:

Utvorte si prehľad vo financiách

Nemôžete riadiť to, čo nedokážete zmerať.

Toto tvrdenie Petra Druckera, amerického ekonóma a zakladateľa moderného manažmentu, platí nielen pre riadenie veľkých firiem, ale aj pre naše osobné financie.

Účelom vytvorenia si prehľadu v osobných financiách je zistiť, za čo v skutočnosti svoje peniaze míňame a akú časť príjmov by sme si dokázali po uhradení všetkých platieb dať mesačne bokom, napr. za účelom investovania.

Príjmy

O našich príjmoch máme väčšinou dobrý prehľad. Stačí sa pozrieť, koľko nám mesačne pristane v internetovom bankovníctve a prípadne pripočítať hotovostnú časť príjmu.

Keď hodnota nášho príjmu kolíše, bude lepšie, keď si namiesto obyčajného odhadu priemerných príjmov spíšeme malý súhrn aspoň za posledné mesiace. Pri variabilných bonusoch, napr. sprepitnom, je inak veľmi náročné zistiť, akú časť našich príjmov v skutočnosti tvoria a koľko si vlastne zarobíme.

Výdaje

Vytvoriť si prehľad vo výdavkoch je tou náročnejšou časťou úlohy. Keď si ho však rozdelíte na menšie časti, hravo to zvládnete.

Pre začiatok si spíšte celkovú výšku vašich mesačných výdavkov. Jednoduchý prehľad znovu ponúkne internetové bankovníctvo alebo aplikácie ako Spendee, ktoré umožňujú prehľadné sledovanie vašich financií.

Výdavky si potom rozdeľte na fixné, variabilné a voľné:

Fixné výdavky – časť výdavkov, ktoré platíte každý mesiac v rovnakej výške. Ide napríklad o nájom, splátku hypotéky, poistenie, dopravu atď.

Variabilné – ich zloženie a výška sa menia, sú však v určitej miere nevyhnutné. Patria sem výdavky za potraviny, účet za telefón, drogéria, oblečenie atď.

Voľné alebo dobrovoľné výdavky – rozhodujeme sa pre nich dobrovoľne s cieľom zábavy, potešenia, odpočinku atď. Patria sem napr. výlety, herná elektronika, návšteva reštaurácie a podobne.

Teraz je čas odhaliť, aké je presnejšie zloženie niektorých položiek variabilných nákladov, napr. za stravovanie alebo oblečenie. Akú časť účtu tvoria bežné jedlá a akú alkohol? Ktoré oblečenie ste skutočne potrebovali a ktoré ste kúpili len pre potešenie?

Buďte voči sebe úprimní. Nejde tu o to, aby ste sa obmedzovali, ale aby ste získali prehľad vo svojich financiách.

Teraz už viete, kde vaše peniaze skutočne končia. Nevydávate na niečo viac, než ste si mysleli? Mohli by ste niektoré položky obmedziť, alebo na iné prispievať viac?

Rozdielom medzi príjmami a výdavkami je mesačná suma, ktorá vám zostane po uhradení všetkých výdavkov. Optimalizácia tejto sumy je po získaní prehľadu vo svojich financiách oveľa jednoduchšia.

A túto sumu by som mal/a investovať? Nie tak celkom.

Krok 3:

Finančná rezerva

Investujte iba toľko, koľko si môžete dovoliť.

Vo svojich financiách už prehľad máte, prečo teda neinvestovať všetky peniaze, ktoré máte voľne k dispozícii?

Predtým, než sa pustíte do investovania, je nutné, aby ste si vytvorili finančnú rezervu na pokrytie neočakávaných výdavkov. Pre základnú predstavu je to suma, ktorá by plne pokryla vaše výdavky aspoň na 3 mesiace.

Ako finančná rezerva súvisí s investovaním?

Po investovaní vašich úspor môže hodnota vašich investícií kolísať. Krátkodobo môže dokonca prepadnúť pod svoju pôvodnú hodnotu. Keby ste boli nútení v tento moment časť svojich investícií predať, aby ste uhradili neočakávané výdavky, realizovali by ste na svojej investícii stratu.

Preto je dôležité, aby ste pred samotným začiatkom s investovaním mali dostupnú finančnú rezervu, ktorá by pokryla prípadné neočakávané výdavky alebo výpadok vašich príjmov bez toho, aby ste boli nútení výraznejšie čerpať z vašich investícií.

Krok 4:

Koľko investovať a ako často?

To závisí predovšetkým na vašich investičných cieľoch a časovom horizonte, v ktorom ich chcete dosiahnuť.

Pre rýchly výpočet sa môžete pozrieť na úvodnú stránku https://www.portu.sk/, kde po zadaní dĺžky investovania, výšky prvotného vkladu a následných mesačných vkladov zistíte odhadovanú výslednú čiastku vašej investície.

Má cenu začať investovať aj s malými sumami peňazí? Áno, najmä keď plánujete investovať dlhodobo. Pri vytváraní finančnej rezervy pre budúce štúdium vašich detí alebo pri investovaní na obdobie dôchodku je investičný horizont dlhší ako 10 rokov. Vďaka zloženému úročeniu sa v priebehu rokov môžu vaše úspory znásobiť. To je výhodou toho, keď začnete s investovaním skôr.

Pri investovaní len 20 € mesačne sa po 15 rokoch hodnota vášho celkového vkladu môže z 3 600 € zvýšiť vďaka zloženému úročeniu až na 7 620 € (údaje zodpovedajú investovaniu na obdobie 15 rokov pri využití Portu portfólia 10 – výsledná hodnota zodpovedá mediánu očakávanej hodnoty).

Pravidelné investovanie malých čiastok počas dlhého obdobia môže priniesť dokonca vyšší výnos, ako keby ste investovanie odkladali do budúcnosti, keď si budete môcť dovoliť pravidelne odkladať väčšie sumy.

Dlh a investície

Započítali ste si pri zostavovaní finančného prehľadu splátku hypotéky alebo iného dlhu medzi vaše pravidelné výdavky? Pred začiatkom s investovaním si skontrolujte, či nemá splatenie dlhu väčšiu prioritu ako plánovaná investícia.

Ak má váš úver vyšší úrok, než je výnos vašej investície, splatenie úveru by pre vás malo byť prvoradé. Jeho splatením by ste totiž ušetrili viac, než koľko za rovnakú čiastku zarobíte na výnosoch investícií.

Je dôležité si uvedomiť, že budúci výnos je pri investovaní vždy iba odhadom, ktorý sa nemusí naplniť. Naopak, výška úrokov v prípade dlhov je pevne stanovená.

Krok 5:

Riziko

Úspory prevyšujúce vašu finančnú rezervu je vhodné zhodnocovať aspoň na úrovni inflácie, teda zabezpečiť, že ich hodnota v priebehu času nebude klesať. Za ušetrené peniaze ste predsa tvrdo pracovali. Ciele väčšiny investorov sú ale oveľa vyššie.

Potenciálna výška výnosov výrazne závisí od miery rizika, ktorú ste pri investovaní ochotní podstúpiť. Ako si ale riziko a mieru jej tolerancie predstaviť konkrétnejšie?

Hodnota vašej investície môže kolísať. Nie vždy to znamená pozitívny vývoj, trhy môžu tiež padať a niektoré spoločnosti (tiež tie veľké) môžu v priebehu času zaniknúť. Prečo teda investovať? Pretože dlhodobo trhy rastú a diverzifikáciou svojich investícií môžete horšie časy prečkať a následne si užívať rast výnosov.

Vaša schopnosť prečkať prepady trhov bez nutkania opúšťať potápajúcu sa loď a začať v panike predávať svoje investície predstavuje vašu mieru tolerancie k riziku. Hodnota vašich investícií môže počas krízy klesnúť dokonca pod ich nákupnú cenu.

Preto je dôležité svoje portfólio diverzifikovať a znižovať tým riziko takýchto udalostí. O diverzifikácii si povieme viac v kroku 6.

Investície s nízkou mierou rizika

Pri konzervatívnejších investíciách s nižšou mierou rizika, napr. pri vládnych dlhopisoch, očakávame, že na konci ich splatnosti dostaneme presne takú sumu, akú nám pri nákupe prisľúbili. Je nepravdepodobné, že by štát „skrachoval“ a nedodržal by svoje záväzky. Takúto investíciu preto môžeme považovať za nízkorizikovú. Kvôli svojmu charakteru ale ponúka iba veľmi nízke zhodnotenie.

Vyššie riziko a vyšší výnos

Predstavme si teraz investíciu do akcií rýchlo rastúcich spoločností. Ich hodnota môže výrazne rásť aj v krátkom období a priniesť tak oveľa vyšší výnos než predtým opísané vládne dlhopisy. Do hry ale vstupuje vyššie riziko, ktoré spočíva vo väčšej pravdepodobnosti kolísania hodnoty ceny akcií. Znamená to, že ich hodnota môže nielen výrazne rásť ale aj výrazne poklesnúť. Výnos investícií tohto charakteru nie je garantovaný a z krátkodobého hľadiska sa hodnota investície môže prepadnúť pod jej obstarávaciu cenu. Neznamená to však stratu, pokiaľ sa akcie nerozhodnete predať. Naďalej totiž vlastníte rovnaký podiel rovnakých akcií. Ich hodnota môže po dočasnom prepade znovu rásť a prekonať predchádzajúce maximá.

Váš investičný profil (a mieru tolerancie k riziku) môžete jednoducho zistiť vyplnením investičného dotazníku, ktorý sa vám zobrazí po zadaní vášho emailu a vami zvoleného hesla v úvodnej časti registrácie na portu.sk, ktorá vás k ničomu ďalšiemu nezaväzuje.

Krok 6:

Ako sa pustiť do investovania?

Priznajme si to, investovanie sa zo začiatku javí ako naozaj zložitá vec.

Do čoho investovať? Na vlastnú päsť alebo s pomocou odborníka? Ktorej platforme môžem dôverovať? Aká je bežná výška poplatkov?

Moderné investičné platformy a aplikácie umožňujú jednoduchý a rýchly nákup takmer čohokoľvek, od akcií a kryptomien až po komodity. Samotný akt investovania teda hravo zvládne každý.

Nenechajte sa ale hneď nalákať na najvyšší výnos, ktorý vám niekto ponúkne. Je dôležité, aby ste produktu, do ktorého investujete, aspoň v základnej miere rozumeli.

Prečo? Pri začiatkoch s investovaním vás zavalí lavína rôznych lákavých ponúk, ktoré pôsobia predovšetkým na vaše emócie a snažia sa vám ponúknuť pomocnú ruku k rýchlemu zbohatnutiu.

Investovanie ale týmto spôsobom nefunguje. Nikto nedokáže predpovedať, ako sa bude trh alebo ceny akcií vyvíjať a výrazný krátkodobý rast neznamená záruku rovnakého rastu cien v budúcnosti.

Nákup aktív je jednoduchý, ako ale vybrať tie najvhodnejšie?

Tá náročnejšia časť začiatku s investovaním je urobiť správne rozhodnutia o tom, do čoho investovať, kedy investovať, koľko investovať, vyhodnotiť mieru rizika spojenú s investíciou a odhadnúť výnos, ktorý nám investícia môže priniesť. Informácie, ktoré k týmto rozhodnutiam potrebujeme, môžeme získať výskumom trhu, dobrým porozumením toho, do čoho investujeme a aktívnym vyhľadávaním informácií, ktoré môžu ovplyvniť budúci vývoj našej investície.

Áno, to zaberie veľa času.

Máme ale dobrú správu. Pasívna správa investícií z dlhodobého hľadiska prekonáva výnosy aktívne riadených portfólií. Znamená to, že keď si pre začiatok s investovaním zvolíte napr. ETF fond viazaný na určitý index, napr. S&P 500, váš výnos bude z dlhodobého hľadiska s vysokou pravdepodobnosťou vyšší, než keby ste si po zdĺhavých analýzach nakúpili akcie iba niekoľkými z vášho pohľadu sľubných spoločností.

Krok 7:

Čo je pasívna správa portfólia, index a ETF fond?

ETF fond alebo burzovo obchodovateľný fond si môžeme predstaviť ako balíček aktív zložený napr. z akcií, dlhopisov alebo komodít. Môžu ho tvoriť akcie rôznych firiem vo vymedzenom odvetví, regióne alebo užšom sektore. ETF fondy často z pohľadu svojho zloženia kopírujú vybraný index.

Index je ukazovateľom vývoja trhu alebo vymedzenej skupiny firiem. Ide o obyčajné číslo, ktorého hodnota odráža súčasný stav vývoja trhu a jeho dlhodobé tendencie vývoja. Keď porovnáme hodnotu indexu napr. s jej hodnotou v minulom roku zistíme, v akej miere indexom sledovaný trh rástol. Medzi známe indexy sledujúce skupiny firiem patrí S&P 500 sledujúci vývoj 500 najväčších na burze obchodovaných podnikov v USA.

Nákupom ETF fondu sledujúceho tento index získame podiel na akciách všetkých 500 firiem, ktoré index sleduje.

Pasívna správa portfólia spočíva v tom, že zloženie v portfóliu obsiahnutých aktív (napr. akcií) a ich pomery zodpovedajú sledovanému indexu. Portfólio vďaka tomu kopíruje rast sledovanej skupiny firiem.

Nižšie riziko a vyšší výnos?

V porovnaní s nákupom akcií konkrétnej spoločnosti si investíciou do ETF fondu výrazne znižujete riziko kolísania hodnoty vašej investície v dôsledku neočakávaného prepadu jednej firmy. Ťažíte pritom z rastu celého trhu, resp. rastu všetkých firiem obsiahnutých v danom ETF.

Dáta organizácie S&P Global, ktorá výkonnosť aktívne a pasívne spravovaných portfólií porovnáva už viac ako 10 rokov, preukazujú, že z dlhodobého hľadiska majú aktívne spravované portfólia nižší výkon ako veľké indexy, ktoré sa snažia prekonať.

Pasívna správa portfólia zloženého z ETF fondov sledujúcich vybrané indexy je teda v porovnaní s nákupom konkrétnych akcií z dlhodobého hľadiska nielen výnosnejšia, ale aj menej riziková.

Značnou výhodou oproti priamemu nákupu akcií je tiež to, že oproti cene jednotlivých akcií, ktoré môžu stáť niekoľko tisíc korún, môžete investíciou do ETF získať podiel na všetkých akciách obsiahnutých vo fonde za zlomok tejto ceny. Na Portu už od 20 €.

To umožňuje oveľa viac ľuďom pravidelne investovať a zhodnocovať tak ich úspory. Čo je možno ešte dôležitejšie, vďaka nižšiemu riziku je tento typ investovania menej stresujúci a časovo nenáročný.

Aká investícia je pre začiatok najlepšia?

Investujte do svojho vzdelania.

Pri začiatkoch s investovaním venujte aspoň niekoľko hodín rozšírovaniu svojich znalostí o základných princípoch investovania. Krátke preštudovanie najčastejších chýb začínajúcich investorov vám potom ušetrí nejednu stresovú situáciu. Oblasti investovania sa venuje veľké množstvo blogov, publikácií alebo podcastov.


—————————————————————–

Na čo si dať po prečítaní tohto článku pozor?

– Článok nie je investičným odporúčaním
– Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
– Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové